Veelgestelde vragen lokaal

Arts

Vragen en antwoorden over de jeugdhulp

Bij wie kan ik terecht als ik voor mijn kind hulp nodig heb? Wat gebeurt er met de vraag over mijn kind?
Lees hier de veelgestelde vragen en antwoorden over de jeugdhulp in De Bilt.
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdhulp in De Bilt.

 

Voor welke soorten jeugdhulp is de gemeente nu verantwoordelijk?

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor:

 • Alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp, zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg);
 • De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen; 
 • De uitvoering van de jeugdreclassering;
 • Advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit loopt via de organisatie Veilig Thuis. In de organisatie Veilig Thuis zijn het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) samen gegaan.

De gemeente voert de jeugdhulp niet zelf uit, maar dit gebeurt door de professionals die het nu ook doen. De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van deze zorg. De gemeente maakt afspraken met zorgaanbieders over de uitvoering van de jeugdzorg.

 

Heb ik een keuze tussen zorgaanbieders, of bepaalt de gemeente dat?

Je kunt kiezen tussen zorgaanbieders. We gaan met je in gesprek om samen te kijken welke ondersteuning of zorg passend is. We vinden het belangrijk dat je tussen veel zorgaanbieders kunt kiezen. In overleg met zorgaanbieders en cliëntorganisaties hebben we overeenkomsten opgesteld over de te leveren jeugdhulp. Zodat je keuzevrijheid zo groot mogelijk is. Dat kan per zorgvorm wél verschillen.

 

Bij wie kan ik terecht als ik voor mijn kind hulp nodig heb?

Bij het CJG kun je met je hulpvraag terecht als deze gaat over kinderen tot 23 jaar. Dit kan telefonisch (030 - 229 50 50), via e-mail (info@cjgdebilt.nl), via een huisbezoek of je kunt langskomen.

Via deze link kun je alvast een plan van aanpak invullen. Dit plan kunt u meenemen naar het eerste gesprek met het CJG of voordat u ons belt. Op deze manier kunnen we met elkaar helder in beeld brengen welke route er bewandeld moet of kan worden.

 

Wat gebeurt er met de vraag over mijn kind?

Als je een eenvoudige vraag hebt, is een telefonisch antwoord wellicht voldoende. Als het om een ingewikkeldere vraag gaat, bekijken deskundigen van het CJG samen met jou, wat er nodig is. Daarbij is het belangrijk wat je als ouders/verzorgers zelf kunt doen en wat eventueel familie bekenden of vrijwilligers kunnen bijdragen. Het CJG bekijkt vervolgens samen met jou welke professionele zorg aanvullend nodig is. Wellicht is er meer (medisch) onderzoek nodig.

Als duidelijk is wat nodig is krijg je passende ondersteuning aangeboden. Wanneer het een kind betreft dat ouder is dan 12 jaar, beslist het kind zelf ook mee. Als er meerdere hulpverleners betrokken zijn, worden afspraken gemaakt wie van hen coördineert, zodat je altijd maar met één persoon te maken hebt.

 

Weet de gemeente straks wat er allemaal gebeurt in een gezin?

Nee, de gemeente heeft geen inzage in (medische) dossiers. Dit kan alleen als ouders daar toestemming voor geven. Bovendien moeten alle (huis)artsen zich houden aan het medisch beroepsgeheim.

 

Is er bij jeugdhulp sprake van een ouderbijdrage?

Nee, per 1 januari 2016 is de ouderbijdrage in de jeugdhulp afgeschaft.

 

Is er een vertrouwenspersoon bij wie ik terecht kan?

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (kortweg: AKJ) is de organisatie die het onafhankelijke vertrouwenswerk uitvoert. Het AKJ heeft als kerntaken o.a.:

 • Het geven van informatie en advies m.b.t. jeugdhulpverlening
 • Het geven van voorlichting over rechten en de rechtspositie van jeugdigen, ouders en verzorgers
 • Het ondersteunen van cliënten bij het verwoorden, indienen en afhandelen van klachten over jeugdhulp

Wanneer je een vraag hebt, ergens ontevreden over bent of iets niet aan een ander durft of wilt vertellen, kun je contact opnemen met het AKJ: 088- 555 1000 of info@akj.nl. Via de website kun je ook chatten met een vertrouwenspersoon:www.akj.nl. De dienstverlening van het AKJ is kosteloos.

 

Waar kan ik een klacht indienen?

Meer informatie over het indienen van een klacht, is hier te vinden: http://www.cjgdebilt.nl/klachten-en-bezwaar.

 

Mag ik geluidsopnamen maken van een gesprek met een CJG medewerker?

In principe hebben we als CJG geen problemen met het maken van geluidsopnamen. I.v.m. de privacy van onze medewerkers heeft het echter onze voorkeur om te werken met een gespreksverslag i.p.v. geluidsopnamen. Mocht je toch geluidsopnamen willen maken, hebben we hiervoor enkele regels opgesteld, die overeenkomen met de spelregels zoals ze zijn opgesteld door de Nationale Ombudsman*.

 1. Voorafgaand aan het gesprek geef je aan een geluidsopname te willen maken.
 2. Na afloop van het gesprek stuur je een kopie van de geluidsopname naar het CJG.
 3. Zowel jij als het CJG mag de geluidsopname niet bewerken, zoals knippen en/of plakken, tenzij dit met de andere partij wordt afgestemd.
 4. Zowel jij als het CJG mag de geluidsopname niet verstrekken aan derden of openbaar maken, zonder toestemming van de andere partij.
 5. Zoals in de wet is vastgelegd, gelden voor kinderen en jongeren onderstaande regels m.b.t. toestemming:
 • Tot 12 jaar moeten beide (gezaghebbende) ouders toestemming geven.
 • Van 12-16 jaar moeten beide (gezaghebbende) ouder toestemming geven én de jongere zelf.
 • Vanaf 16 jaar moet de jongere zelf toestemming geven.

Tot slot zijn er situaties waarin we een verzoek om een geluidsopname te maken, niet kunnen toestaan. Voorbeelden hiervan zijn een mediationgesprek of wanneer twee ouders deelnemen aan het gesprek en de andere ouder geen toestemming geeft. In deze gevallen zal het CJG meedenken in een alternatief voor een geluidsopname, zoals een gespreksverslag of het meenemen van een gemachtigde.

* Zie voor de spelregels van de Nationale Ombudsman: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/ombudsman-maakt-spelregels-voor-het-maken-van-geluidsopnamen

Hulp nodig of vragen?